Словник

Головна Словник

Учасники

Словник

А Аварійний комісар

Аварійний комісар

Аварійний комісар (average adjuster) - фахівець, який за дорученням страховика (іноді із залученням експерта – сюрвейєра) визначає причину, характер і розмір збитків і видає аварійний сертифікат. На нього може покладатись участь у проведенні превентивних заходів, а також ліквідація наслідків страхового випадку. Іноді страховик може доручати А.к. розгляд претензій страхувальника.

 

Актуарий

Актуарий

Специалист по страховой математике, владеющий теорией актуарных расчетов, регламентирующих взаимоотношения между страховщиком и страхователем.

Андеррайтинг

Андеррайтинг

Андеррайтинг (underwriting)- процес оцінювання та прийняття ризиків на страхування (перестрахування).

Аннуитет

Аннуитет

Страховой договор, по которому страховщик в обмен на уплату страховой премии обязуется выплачивать застрахованному регулярный доход (ренту)

Ануїтет

Ануїтет

Ануїтет (annuity) - фінансова рента, що становить рівновеликі грошові виплати (чи надходження) через однакові проміжки часу протягом певного періоду.

Б Бенефіціар

Бенефіціар

Бенефіціар (beneficiary) - особа, на користь якої страхувальник уклав договір страхування, третя сторона – вигодонабувач за страховим полісом.

В Вигодонабувач

Вигодонабувач

Вигодонабувач (beneficiary) - юридична або фізична особа, яку призначає страхувальник зі згоди застрахованої особи, при заключенні договору страхування для отримання страхової виплати при настанні страхового випадку.

Викупна сума

Викупна сума

Викупна сума (redemption sum) - сума, на яку може претендувати власник договору зі страхування життя в разі припинення його дії. Розмір викупної суми залежить від суми й терміну, на який було укладено договір, та фактично здійснених внесків і тривалості дії договору.

Д Державне обов'язкове страхування

Державне обов'язкове страхування

Державне обов'язкове страхування (state insurance) - форма страхування, при якій визначені законодавством страхувальники сплачують страхові внески за рахунок державного бюджету. Сюди належать обов'язкове страхування військовослужбовців, працівників правоохоронних органів, податкової і митної служби, народних депутатів та деяких інших категорій працівників.

З Застрахована особа

Застрахована особа

Застрахована особа (insured) - особа, яка бере участь в особистому страхуванні, об'єктом страхового захисту якого є життя, здоров'я і працездатність. Застрахована особа може бути одночасно і страхувальником.

М Майнове страхування

Майнове страхування

Майнове страхування (property insurance) - галузь страхування, в якій об'єктом страхування є майно, що належить юридичним або фізичним особам.

Моторне (Транспортне) Страхове Бюро України (МТСБУ)

Моторне (Транспортне) Страхове Бюро України (МТСБУ)

Моторне (Транспортне) Страхове Бюро України (МТСБУ) (Motor Insurers` Bureau of Ukraine) - форма об'єднання страховиків, що здійснюють страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів. Створене в 1994 році. Страховики можуть входити до МТСБУ як повні або асоційовані члени. Вищим органом управління є загальні збори страховиків – членів Моторного бюро. Мета МТСБУ – координація діяльності його членів щодо оформлення страхування і покриття шкоди, нанесеної третім особам внаслідок дорожньо-транспортних пригод на території України, а також за її межами, реалізація договорів, конвенцій і домовленостей з уповноваженими організаціями по страхуванню цивільної відповідальності транспортних засобів інших країн. При МТСБУ для забезпечення виконання зобов'язань його членами перед страхувальниками і потерпілими створені страхові резервні фонди: фонд страхових гарантій; фонд захисту потерпілих.

Н Незароблена премія

Незароблена премія

Незароблена премія (unearned premium) - частина премії, що по договору страхування або страховому портфелю припадає на ще не початий або залишок періоду страхування.

О Обов'язкове страхування

Обов'язкове страхування

  Обов'язкове страхування - Форма страхування, що грунтується на принципах обов'язковості як для страхувальника, так і для страховика. О. с. має велику перевагу перед добровільним страхуванням у тому, що дозволяє різко знизити тарифи і здешевити страхові послуги. Водночас йому притаманні й недоліки, які полягають у тому, що О. с. не враховує фінансових можливостей кожного страхувальника, особливостей об'єктів страхування і страхових ризиків. Обсяг відповідальності страховика при О. с., як правило, значно нижча за реальну вартість майна.

  Законодавством України передбачено здійснення О. с. з 27 видів, у тому числі страхування врожаю сільськогосподарських культур та багаторічних насаджень у державних сільськогосподарських підприємствах. Більшість видів О. с. становить страхування окремих категорій громадян: (народних депутатів України, податкової, ветеринарної служби, пасажирів та ін.), цивільної відповідальності власників транспортних засобів, урожаю сільськогосподарських культур у державних підприємствах тощо.

П Перестрахування

Перестрахування

Перестрахування (reinsurance) - страхування страховиком ризику виконання частини своїх зобов'язань перед страхувальником у перестрахувальника резидента або нерезидента, котрий має статус страховика чи перестраховика, відповідно до законодавства країни, в якій він зареєстрований.

Посередник

Посередник

Посередник (intermediary) - страховий брокер або агент, через якого укладається договір страхування і вирішуються окремі питання щодо врегулювання претензій.

Р Регрес

Регрес

Регрес (regres) - право страховика на висунення у межах фактично сплаченої страхувальникові суми відшкодування збитку / претензії до третьої сторони, яка винна у страховому випадку, з метою отримання від неї компенсації за нанесену шкоду.

С Страхова виплата

Страхова виплата

Страхова виплата (payment of insurance) - грошова виплата в межах страхової суми, яку страховик відповідно до умов договору страхування зобов'язаний виплатити в разі настання страхового випадку.

Страхова подія

Страхова подія

Страхова подія (insured event) - подія, передбачена договором страхування або чинним законодавством, з настанням якої виникає обов'язок страховика відшкодувати завдані цією подією збитки або виплатити страхове забезпечення страхувальникові (застрахованій особі, вигодонабувачеві).

Страхова сума

Страхова сума

Страхова сума (sum insured) - межа грошових зобов'язань страховика щодо компенсації завданих страховою подією збитків страхувальникові (застрахованому).

Страховий випадок

Страховий випадок

Страховий випадок (insured event) - нещасний випадок або настання іншої події, при якій виникає зобов'язання страховика сплатити страхувальникові (застрахованому, вигодонабувачеві) страхове відшкодування або страхову суму. Перелік страхових випадків передбачається правилами страхування, страховим договором або чинним законодавством.

Страховик

Страховик

Страховик (insurer) - фінансова установа, що має статус юридичної особи та володіє ліцензією на право здійснення страхової діяльності. Така діяльність дозволяється виключно страховикам- резидентам України.

Страхувальник

Страхувальник

Страхувальник (insured) - юридична або дієздатна фізична особа, яка уклала договір на страхування, сплатила належні внески і має право в разі настання страхового випадку отримати відшкодування в межах застрахованої відповідальності або страхової суми, обумовленої в договорі.

Страхування життя

Страхування життя

Страхування життя (life insurance) - підгалузь особистого страхування, в якій об'єктом страхування є життя застрахованого.

Ф Франшиза

Франшиза

Франшиза (franchise) - передбачена договором частина збитків, що в разі настання страхової події не відшкодовується страховиком.

Ш Шкода

Шкода

Шкода (damage) - наслідок порушення прав, що охороняються законом, та інтересів суб'єктів цивільних правовідносин (держави, організацій або громадян). Шкода може бути майновою або моральною. Майнова шкода – це наслідок правопорушень, що мають вартісну форму. Шкода моральна – це моральні та фізичні страждання, спричинені правопорушенням. Вона не може бути виражена у грошовій формі.