Новини

Головна Новини Професійний погляд Українська федерація убезпечення виступила проти спроб руйнації ринку обов’язкового страхування цивільної відповідальності автовласників

Українська федерація убезпечення виступила проти спроб руйнації ринку обов’язкового страхування цивільної відповідальності автовласників

27.06.2012
Українська федерація убезпечення

   Президія Української федерації убезпечення звернулася до посадових осіб органів державної влади у зв’язку з надходженням до Верховної Ради України проекту Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів" щодо органів управління Моторного (транспортного) страхового бюро України" (надалі – Законопроект), внесеного народним депутатом України Єдіним О.Й. № 10626 від 15.06.2012.

   У зверненні, зокрема, зазначено, що на своєму засіданні 20 червня 2012 року Комітет Верховної Ради України з питань фінансів, банківської діяльності, податкової та митної політики рекомендував депутатам розглянути Законопроект за скороченою процедурою та прийняти його до кінця поточної сесії.

   Законопроектом пропонується склад Координаційної ради МТСБУ визначити  безпосередньо законом передбачивши  у ньому представників різних центральних органів виконавчої влади України, які мають відношення до впровадження зазначеного виду страхування, та Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг.

   В редакції цього Закону 2004 року вже передбачалося включення до складу Координаційної ради трьох представників від Кабінету Міністрів України та чотирьох народних депутатів України - представників від Верховної Ради України, кандидатури яких затверджуються відповідно рішенням Кабінету Міністрів України та постановою парламенту. Президент України, застосувавши право вето, у своїх пропозиціях від 23.06.2004 до зазначеного Закону вже висловлювався негативно, акцентуючи увагу на тому, що таким чином, управління недержавною неприбутковою організацією фактично покладається на осіб, які представлятимуть органи законодавчої та виконавчої влади. А отже саме ці органи опосередковано і здійснюватимуть управління Моторним бюро. Страховики ж, які є членами цього об'єднання і фінансують його діяльність, фактично усуваються від управління нею. Це не відповідає загальновизнаним принципам управління об'єднаннями такого виду, суперечить статті 85 Конституції України щодо повноважень Верховної Ради України.

   Усунення страховиків – членів МТСБУ від управління об’єднанням відбувається за Законопроектом також шляхом позбавлення Президії МТСБУ частини суттєвих повноважень з передачею їх Координаційній раді та Дирекції.

   Зокрема, Законопроект віддає загальне керівництво діяльністю МТСБУ Дирекції, яка згідно з Законопроектом призначається Координаційною радою.. Такі положення Законопроекту не узгоджуються з положеннями статті 122 Господарського кодексу України, якою передбачено, що господарські об’єднання мають вищі органи управління (загальні збори учасників), які формують виконавчі органи для вирішення питань поточної діяльності об’єднання, чим досягається належний контроль за оперативною діяльністю об’єднання з боку представників її учасників.

   Законопроект  передбачає  передання Координаційній раді, що складатиметься лише з представників державних органів, також повноваження щодо формування централізованих  резервних фондів об’єднання та здійснення контролю за їх витрачанням. Таким чином, представники органів державної влади, які не підзвітні та непідконтрольні Загальним зборам членів МТСБУ, опосередковано через призначену та контрольовану ними Дирекцію, визначатимуть питання використання коштів централізованих страхових резервних фондів, які є страховими резервами страховиків. Запровадження норм, якими пропонується позбавити страховиків контролю над коштами централізованих страхових резервних фондів МТСБУ, призведе до втрати довіри інвесторів, фінансових інститутів і держав Єврозони до України в цілому. Водночас, це створює передумови для здійснення корупційних дій

    Координаційна рада МТСБУ з органу нагляду і контролю за діяльністю об’єднання фактично перетворюється на орган управління, що суперечить не лише статті 122 Господарського кодексу України, а й, з огляду на те, що вона формуватиметься з представників державних органів, також Конституції України, відповідно до статті 42 якої підприємницька діяльність депутатів, посадових і службових осіб органів державної влади та органів місцевого самоврядування обмежується законом.

   Відповідно до статті 39 Закону одними з основних завдань МТСБУ є здійснення виплат із централізованих страхових резервних фондів компенсацій та відшкодувань на умовах, передбачених цим Законом; управління централізованими страховими резервними фондами, що створюються при МТСБУ для забезпечення виконання покладених на нього функцій. За таких умов будь-яке неефективне управління такими фондами, що може потягти їх значне зменшення, неминуче призведе до додаткового фінансового навантаження на страховиків – членів МТСБУ. Водночас не маючи важелів впливу на управління такими фондами, до чого призведе зазначений Законопроект, страховики в кінцевому випадку будуть змушені нести відповідальність за дії непідконтрольних їм суб’єктів, що призведе до розмивання юридичної відповідальності в діяльності МТСБУ. Це суперечить статті 61 Конституції України, відповідно до якої юридична відповідальність суб’єкта носить індивідуальний характер.

    Президент України, застосувавши право вето, у своїх пропозиціях від 07.04.2012 до проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законів України щодо обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів", відзначив, що покладення на Координаційну раду МТСБУ повноважень із встановлення порядку та умов формування при МТСБУ централізованих страхових резервних фондів та повернення коштів із цих фондів страховикам, затвердженню положень про централізовані страхові резервні фонди не відповідає її статусу органу, що здійснює нагляд і контроль за діяльністю МТСБУ (пункт 46.1 статті 46 Закону), адже Координаційна рада МТСБУ не може одночасно мати повноваження стосовно затвердження положень про порядок і умови формування централізованих страхових резервних фондів та повноваження з контролю за виконанням таких положень.

    Порушуючи законодавчі принципи господарювання в Україні, передбачені статтею 6 Господарського кодексу України, зокрема, принципи обмеження державного регулювання економічних процесів у зв'язку з необхідністю забезпечення соціальної спрямованості економіки та заборони незаконного втручання органів державної влади та органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб у господарські відносини,  Законопроект має на меті узаконити неправомірне втручання держави у господарську діяльність МТСБУ, перетворивши об’єднання страховиків із організації, призначеної під контролем Держави в особі Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, сприяти страховикам, що здійснюють цей вид страхування та несуть солідарну відповідальність один за одного, надійно виконувати свої зобов’язання, визначені Законом, основним з яких є своєчасна виплата страхових відшкодувань, на напівдержавну структуру з контрольними функціями за діяльністю страховиків.

    Міжнародний досвід у регулюванні цього виду страхування свідчить про те, що в країнах Європи, зокрема і в найближчих сусідів Польщі та Російській федерації,  управління подібного роду об’єднаннями здійснюється виключно страховиками, шляхом безпосередньої участі в діяльності органів управління чи делегування повноважень їх представникам. Тому Законопроект суперечить також і міжнародній практиці.

    У висновку наукового-експертного управління Верховної Ради України теж йдеться про недоцільність обмеження компетенції Президії МТСБУ на користь дирекції, оскільки дирекція є виконавчим органом, та рекомендовано залишити визначення Президії МТСБУ як органу, що здійснює загальне керівництво бюро з правом визначення порядку регламентних виплат, управління та умов формування централізованих страхових резервних фондів та порядку, умов та використання коштів фонду. Крім цього, науково-експертне управління рекомендує ввести у склад Координаційної ради представників страхових компаній – членів МТСБУ, збільшити кількість представників Нацкомфінпослуг, оскільки саме цей орган здійснює контроль за діяльністю страховиків. Проект Закону також пропонується доповнити пунктом щодо кваліфікаційних вимог до членів Координаційної ради та підставами для їх звільнення.

    Сталі економіки вибудовують взаємовигідні відносини у трикутнику «держава – людина», «людина – приватна структура», «приватна структура – держава», що гарантує створення стабільної й економічної, й соціальної систем. Обов’язковість страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів в обмін на надання відповідного гарантованого соціального захисту є частиною паритетних відносин між людиною, страховиком і державою.

    Загалом, без широкого обговорення із спільнотою, всебічного аналізу можливих наслідків не можна змінювати систему корпоративного управління «де факто» саморегулівного органу страховиків, яким є МТСБУ. Такий шлях не є конструктивним.

   Тому запровадження Законопроекту завдасть шкоди іміджу Держави та може призвести до значних негативних наслідків на ринку обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів, зокрема, невиконання покладених на Моторне (транспортне) бюро України та страховиків – членів Бюро своїх зобов’язань.

    У зв’язку наведеними наслідками прийняття Законопроекту та враховуючи, що його норми суперечать Конституції України, нормам Господарського кодексу України, законів України, не відповідають політиці Президента та Кабінету Міністрів України щодо зменшення надмірного державного регулювання, прийняття такого Законопроекту є неможливим.  У зверненні УФУ також висловлена впевненість, що за підтримки відповідних посадових осіб органів державної влади вдасться не допустити руйнацію ринку обов’язкового  страхування цивільної відповідальності власників наземних транспортних засобів та зберегти довіру страхувальників та інвесторів до нього.

  

За рішенням Президії УФУ цей лист  надіслано Голові Верховної Ради України Литвину В.М., Голові Комітету ВР з питань фінансів, банківської діяльності, податкової та митної політики Хомутинніку В.Ю., Голові підкомітету з питань контролю та законодавчого забезпечення регулювання ринків фінансових послуг Комітету ВР з питань фінансів, банківської діяльності, податкової та митної політики Пінчуку А.П., народному депутату України Єдіну О.Й., Голові Національного банку України Арбузову С.Г., Міністру фінансів України Колобову Ю.В, Міністру економічного розвитку і торгівлі України Порошенку П.О., Голові Національної комісії, що здійснює регулювання  ринків фінансових послуг  Стасевському А.Л.

 

КОМЕНТАРІ (0)